• V (० ~ ```UA7`N4K @%% YS} (} V

प्रोजेक्ट केस

प्रोजेक्ट केस

उत्कृष्ट निर्माण - प्रणालीको लागि कोर टेक्नोलोजी

मोड्युल टेक्नोलोजी (उदाहरणका लागि cells० कक्षहरू)

MBB polycrystalline

मोड्युल शक्ति २0० ~ २0० डब्ल्यू

MBB PERC monocrystalline

मोड्युल पावर २55 ~ 300W

एमबीबी मोनोक्रिस्टलाइन

मोड्युल शक्ति २55 ~ २ 0 ०W

MBB N- प्रकार monocrystalline

मोड्युल शक्ति २0० ~ WW० डब्ल्यू

MBB monocrystalline डबल-ग्लाज्ड

मोड्युल शक्ति २0० ~ २ 0 ० डब्ल्यू